top of page

Privacy

Privacyverklaring

Bij Bewegend Leren vind ik het van groot belang dat uw/jouw kind zich veilig voelt tijdens de therapie.

De gegevens van ouders en kind en de inhoud van de therapie vallen onder mijn beroepsgeheim. De gegevens zal ik daarom zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandelen. Als psychomotorisch therapeut ben ik aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie. Daarnaast ben ik kandidaat lid bij het Register Vaktherapie. Ik ben gebonden aan de beroepscode voor Vaktherapeuten en de bijbehorende klachtencommissie.

Vanaf 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Bewegend Leren voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving en is aangesloten bij de klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van NIBIG.

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw/jouw kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 •         zorgvuldig omgaan met uw/jouw persoonlijke en medische gegevens;

 •         er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw/jouw gegevens.

 

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw/jouw dossier of het dossier van uw/jouw/jullie kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 •         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar                          een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 •         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 •         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

 •         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een                          factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw of jullie gegevens, dan zal ik hiervoor eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op factuur

Op de factuur die u/je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank (bij PGB) gevraagd worden, zodat je/jullie deze nota kunt declareren.

 •          Jouw/jullie naam, adres en woonplaats

 •          Geboortedatum

 •          BSN of SVB klantnummer (alleen indien wettelijk verplicht)

 •          De datum van de behandeling

 •          Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of                   

 •          Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld                                             ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

 •          De kosten van de sessie

bottom of page