top of page

Algemene Voorwaarden

 


Beroepsprofessionaliteit

 • De psychomotorisch therapeut bij Bewegend Leren, Jotte Leunissen, is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over de beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvpmt.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl.

 • De psychomotorisch therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.

 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen.
  Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Deze is te vinden op de website van de FVB. Dit geldt alleen voor trajecten die gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet of WLZ. 
  Bij klachten over particuliere trajecten kunt u zich beroepen op de klachten- en geschillenregeling van de NIBIG. Deze is te vinden op de website van het NIBIG.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.

 • De eigen doelstellingen en wensen van het kind of de jongere (mogelijk aangevuld door ouders/verzorgers, leerkrachten en/of verwijzers) zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt er een evaluatie plaatst of de therapie helpt om de gestelde doelen te bereiken.

 • De sessies duren 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Gebruikelijk is 1 keer per week of 1 keer in de twee weken.

 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over de ontwikkelingen van het kind of de jongere binnen de therapie.

 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.

 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

 

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.

 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.

 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.

 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
  voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
  belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.

 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

 

Kosten

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 78,00 Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie www.bewegendleren-pmt.nl 

 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), aangesloten bij de FVB. Voor een actueel overzicht van de vergoedingen per verzekeraar kijk op: www.zorgwijzer.nl

 • Aan het begin van de maand krijgt u de factuur van de voorgaande maand toegestuurd. Deze kunt u gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.


Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind/jongere ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

   

 

bottom of page